It's a republic to boot freekin zio-dipshits, not a democracy!